Algemene voorwaarden Dewit 3D Interieur

1. Partijen en definities

1. Dewit 3D interieur: gevestigd te Haastrecht, gemeente Krimpenerwaard, aan Provincialeweg Oost 86 (2851 AJ), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75239566, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Verdere gegevens van Dewit 3D interieur:
Website: https://www.3dewit.nl,
Email: info@3dewit.nl
Btw-identificatienummer: NL001127358B51
Telefoonnummer: +31 06 110 972 73

3. Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Dewit 3D interieur.
4. Particulier: Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Toepasselijkheid

1. Dewit 3D interieur verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Dewit 3D interieur en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd of er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Derden die door Dewit 3D interieur bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na offertedatum, tenzij anders schriftelijk door Dewit 3D interieur is aangegeven.
2. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s, exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.

3. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Dewit 3D interieur.
5. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de door Dewit 3D interieur aan opdrachtgever uitgebrachte offerte.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat daarvoor noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Dewit 3D interieur zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is Dewit 3D interieur gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Dewit 3D interieur bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen tekortkoming van Dewit 3D interieur op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

8. Zonder daarmee in gebreke te raken, kan Dewit 3D interieur een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.

4. Uitvoering

1. Dewit 3D interieur behartigt de belangen van Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Dewit 3D interieur zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten van Dewit 3D interieur worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Dewit 3D interieur heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven op eigen wijze uit te voeren. De verschuldigdheid van het honorarium is derhalve op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst van de opdracht.

2. Dewit 3D interieur zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor Opdrachtgever Dewit 3D interieur altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

3. Het staat Dewit 3D interieur vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
4. Dewit 3D interieur blijft eigenaar van alle geleverde goederen totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen, waaronder zijn betalingsverplichting, heeft voldaan. Opdrachtgever is derhalve niet gerechtigd om deze goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.

5. Het risico van verlies of waardevermindering van de leveringen gaat op Opdrachtgever over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.

6. Levering geschiedt af bedrijf van Dewit 3D interieur. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Dewit 3D interieur gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

7. Dewit 3D interieur is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk te factureren.
8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Dewit 3D interieur de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 


9. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

10. Het onderzoek naar, of beoordeling van, de bouwkundige of structurele kwaliteiten van het werk behoren niet tot de werkzaamheden van Dewit 3D interieur.
11. Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Dewit 3D interieur niet toegestaan de door Dewit 3D interieur geleverde diensten of goederen door te leveren of ter beschikking te stellen aan derden. Opdrachtgever vrijwaart Dewit 3D interieur voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de diensten of levering van goederen door Dewit 3D interieur aan Opdrachtgever geleverd en welke Opdrachtgever aan een derde heeft door geleverd.

12. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Wanneer door Opdrachtgever tussentijds wijzigingen in de uitvoering van de opdracht noodzakelijk worden, brengt Dewit 3D interieur de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van Opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt Dewit 3D interieur dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever in rekening. Dewit 3D interieur mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Dewit 3D interieur zijn toe te rekenen. Deze laatste situatie leidt niet tot reductie van de hoofdsom(men).

13. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, is de keuze voor de bij de uitvoering van de opdracht te gebruiken materialen of werkwijzen te allen tijde vrij voor Dewit 3D interieur. Het staat Dewit 3D interieur derhalve vrij om voorafgaand en/of tijdens de uitvoering van de overeenkomst te besluiten andere materialen of werkwijzen bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken.

5. Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt Dewit 3D interieur in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Dewit 3D interieur. Hieronder wordt onder andere begrepen:
a) Op het door Opdrachtgever opgegeven (aflever)adres aanwezig te zijn op de overeengekomen (lever)datum;
Voor de uitvoering van werkzaamheden op locatie:
b) Er zorg voor dragen dat Dewit 3D interieur tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen (zoals vergunning e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen gegevens;
c) Het ter beschikking stellen van aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van Opdrachtgever;
d) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Dewit 3D interieur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;
e) Er zorg voor dragen dat Dewit 3D interieur beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bijvoorbeeld hulpmiddelen. Er dienen derhalve voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten voor materiaalopslag, ter beschikking worden gesteld. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de in opslag gestalde zaken van Dewit 3D interieur. f) Het op een zodanige wijze inrichten van de werkplaats, in verband met de werkzaamheden

ter plaatse, zodat Dewit 3D interieur dadelijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht; g) Dewit 3D interieur dient te allen tijde het object waaraan of waarin het werk wordt verricht te kunnen betreden. Opdrachtgever dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een sleutel;
h) Zich te weerhouden van het stellen van voorwaarden aan het betreden van het object en/of de ruimte waaraan of waarin de werkzaamheden door Dewit 3D interieur worden verricht, waaronder voorwaarden omtrent schoeisel en overige materialen.
2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient Opdrachtgever Dewit 3D interieur hieromtrent tijdig te informeren. Dewit 3D interieur is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Dewit 3D interieur nimmer gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan Opdrachtgever te vergoeden.
4. Voorafgaand aan de uitvoering dient Opdrachtgever de afgesproken en benodigde zaken en informatie aan Dewit 3D interieur te verschaffen, zoals tekeningen, berekeningen en uitvoeringsvoorschriften. Dewit 3D interieur zal deze naar zijn beste weten beoordelen en Opdrachtgever waarschuwen indien hierin onjuistheden voorkomen. Dewit 3D interieur is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onverwijld toch werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dewit 3D interieur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dewit 3D interieur worden verstrekt.
6. Opdrachtgever garandeert dat de door hem aangeleverde elektronische bestanden en informatiedragers vrij zijn van virussen en andere schadelijke programmatuur en Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die daardoor bij Dewit 3D interieur en derden ontstaat.
7. Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
a) Onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

6. Prijzen en betaling

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen alle bedragen en prijzen redelijk en billijk.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dewit 3D interieur niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3. Indien Dewit 3D interieur met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, is Dewit 3D interieur niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging daarvan zonder dat de Opdrachtgever daardoor gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

4. Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst daarvan te zijn voldaan door middel van girale overboeking.

5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn door niet Particuliere opdrachtgevers is Dewit 3D interieur terstond gerechtigd om Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 150,- exclusief btw. Ten aanzien van Particuliere opdrachtgevers zal worden aangesloten bij de regeling als opgenomen in het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

6. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Dewit 3D interieur is het Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen. Dewit 3D interieur heeft het recht haar werkzaamheden te staken of geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor zo lang Opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Dewit 3D interieur niet nakomt danwel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

7. Annuleren en verplaatsen

1. Annulering van de werkzaamheden door Opdrachtgever kan tot vier weken voor de afgesproken datum tegen een vergoeding van 10 % van de overeengekomen prijs. Bij annulering binnen vier doch uiterlijk tot twee weken voor aanvang van de werkzaamheden is 50% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken en tot uiterlijk drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden is 75% van de prijs verschuldigd. Bij annulering binnen drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden is 100% van de prijs verschuldigd. Art. 7:408 BW is in de overeenkomst uitgesloten.

2. Bij annulering na aanvang van de werkzaamheden is Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding verschuldigd.
3. Annulering is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven; als datum van annulering geldt de datum waarop schriftelijke annulering door Dewit 3D interieur ontvangen is of anders door Dewit 3D interieur bevestigd is. De annuleringskosten zijn onmiddellijk na annulering verschuldigd en opeisbaar.

8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Dewit 3D interieur te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of de zaak geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Dewit 3D interieur kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Dewit 3D interieur verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 


3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiende uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Dewit 3D interieur, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken hebben bevestigd die daaraan niet bevestigd

dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Dewit 3D interieur geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 

4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd, doch uiterlijk 48 uur daarna, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. Het in dit lid bedoelde onderzoek omvat ook de technische haalbaarheid van de plannen, opdrachtgever dient dit te (doen) onderzoeken.
5. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan Dewit 3D interieur te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen vijf dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Dewit 3D interieur te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten zodat Dewit 3D interieur in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Dewit 3D interieur in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

6. Het werk is opgeleverd, en daarmee goedgekeurd wanneer Dewit 3D interieur aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de opdracht is voltooid en Opdrachtgever dit werk heeft aanvaard. De oplevering heeft tevens plaatsgevonden indien:
a) 10 dagen zijn verstreken nadat Opdrachtgever de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, maar deze ook niet heeft geweigerd;
b) Opdrachtgever het object waaraan of waarin de opdracht is verricht weer in gebruik heeft genomen, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het object dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, en Opdrachtgever niet binnen 7 dagen het resultaat heeft geweigerd;
c) Opdrachtgever de factuur ten aanzien van de dienst heeft voldaan.
7. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Dewit 3D interieur opdracht gegeven heeft. 

8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Dewit 3D interieur de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Dewit 3D interieur, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de te vervangen zaak aan Dewit 3D interieur te retourneren en de eigendom daarover aan Dewit 3D interieur te verschaffen, tenzij Dewit 3D interieur anders aangeeft. 

10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Dewit 3D interieur, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 

11. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

9. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de technische uitvoering van schetsen, tekeningen, plannen en adviezen ongeacht de vorm waarin deze zijn gegeven. Dewit 3D interieur is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de implementatie van het werk van Dewit 3D interieur.

2. Dewit 3D interieur is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het op onjuiste, onoordeelkundige of abnormale wijze gebruikmaken van adviezen. Dewit 3D interieur is niet aansprakelijk voor de wijze waarop Opdrachtgever de verstrekte adviezen, beschrijvingen, analyses, toegepaste methoden en technieken uitvoert c.q. in de praktijk brengt.

3. Dewit 3D interieur is niet aansprakelijk voor fouten van derden.
4. Dewit 3D interieur is in het geval van aansprakelijkheid aan haar zijde

5. Iedere aansprakelijkheid van Dewit 3D interieur is beperkt tot het bedrag waarop de door Dewit 3D interieur gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, wanneer die verzekeraar niet tot uitkering overgaat, tot de hoogte van het honorarium dat Dewit 3D interieur voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen te vermeerderen met 15%.

6. Aansprakelijkheid van Dewit 3D interieur omvat nooit gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld evenmin tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
7. Opdrachtgever vrijwaart Dewit 3D interieur voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade aan derden doordat Dewit 3D interieur heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Opdrachtgever onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden. Opdrachtgever vrijwaart Dewit 3D interieur voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de opdracht gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door Dewit 3D interieur.

8. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Dewit 3D interieur op garantie of tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Opdrachtgever is verplicht geleden schades terstond aan Dewit 3D interieur te melden. Daarbij is Opdrachtgever verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk beperken.

9. Indien Opdrachtgever voor enig aan de overeenkomst verbonden risico is verzekerd, is hij gehouden hierop een beroep te doen en Dewit 3D interieur te vrijwaren tot het bedrag van het eventuele eigen risico.
10. Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste schuld is elke aansprakelijkheid van Dewit 3D interieur beperkt tot het herstellen van voorzienbare schade die Opdrachtgever heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten.

10. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dewit 3D interieur geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Dewit 3D interieur opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het voor Dewit 3D interieur onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Dewit 3D interieur bevoegd de overeenkomst door de uitvoering te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, een en ander naar uitsluitend verplicht redelijkheid en in overleg met Opdrachtgever, zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op compensatie of vergoeding van schade. Een mededeling aan Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat daardoor een op Dewit 3D interieur rustende verplichting tot vergoeding van schade ontstaat.

3. Indien Dewit 3D interieur bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

11. Beëindiging van de overeenkomst

1. Dewit 3D interieur heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
a) Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dewit 3D interieur ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

b) Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld.

2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan Dewit 3D interieur verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid, is Opdrachtgever een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.

12. Rechten van intellectuele eigendom

1. Dewit 3D interieur behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. Dewit 3D interieur verschaft Opdrachtgever (slechts) een niet exclusieve licentie om het vervaardigde eindproduct te gebruiken, maar niet om door te verkopen/overdragen of te bewerken. Dewit 3D interieur is onbeperkt gerechtigd om (gedeelte van) de Werken te hergebruiken en/of te wijzigen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen levert Dewit 3D interieur geen ruwe Werken, dit kan eventueel op basis van een meerprijs worden overeengekomen. In alle gevallen blijft het eigendom bij Dewit 3D interieur.

2. Dewit 3D interieur heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

13. Overname en inlenen

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming direct of indirect personeel te benaderen voor vergelijkbare producten die Opdrachtgever al dan niet commercieel wil aanbieden in de markt.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Dewit 3D interieur, tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen 1 jaar na beëindiging daarvan, personeel van Dewit 3D interieur in dienst te nemen of over indiensttreding te onderhandelen.

14. Boete

1. Bij schending van de bepalingen uit de artikelen 12 en 13 verbeurt Opdrachtgever een direct opeisbare boete ter hoogte van EUR. 10.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt.

15. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. Dewit 3D interieur is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Dewit 3D interieur. 2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

3. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Dewit 3D interieur is exclusief bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.